Promocje i nowości

Face To Face divider

SONO QUEEN- królowa liftingu najnowocześniejsza technologia HIFU

Bezoperacyjny lifting twarzy i ciała  wykorzystujący sfokusowane ultradźwięki o wysokiej częstotliwości. Prezycyjna i skoncentrowana wiązka fali ultradźwiękowej pozwala dotrzeć do 3 warstw- skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i powięzi mięśniowej (SMAS). Rozpoczyna to proces regeneracji zwiotczałych włókien kolagenowych i obkurczania tkanek, dając efekt wielowymiarowego ujędrnienia. Dzięki temu uzyskujemy spektakularny i trwały efekt napięcia. Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga okresu rekonwalestencji. Seria zabiegów wynosi od 1 do 3 w odstępach 3-4 miesiące. Pierwsze efekty widoczne są bezpośrednio po zabiegu, a pełnym efektem pacjent może cieszyć się po 3 miesiącach.

PROJEKT METAMORFOZY

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym projekcie METAMORFOZY wypełnij elektroniczny formularz dostępny na naszym FB i Instagramie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.09.2023.

Regulamin poniżej.

Laser Clear Lift Laserowy zabieg odmładzający - możliwy do wykonania o każdej porze roku

Jesli myślisz że sezon na zabiegi laserowe właśnie się skończył, to musisz wiedzieć że u nas trwa cały czas .Lato nie jest przeszkodą jeśli ma się taki sprzęt jak Harmony XL Pro Clear Lift .Laser działa na skórę właściwą mechanicznie a nie termicznie jak większość laserów.Wiązka lasera precyzyjnie uszkadza głębokie warstwy skóry, tworząc ogniska zapalne które inicjują proces gojenia a co za tym idzie następuje produkcja kolagenu ,skóra staje się bardziej jędrna i napięta.
- Zabieg intensywny i skuteczny w przypadku trudnych do usunięcia niedoskonałości skóry
- Bezpieczny dla delikatnych obszarów zabiegowych: twarz, szyja, dekolt
- Brak okresu rekonwalescencji
- Praktycznie bezbolesny; nie wymaga znieczulenia
- Bezpieczny dla wszystkich fototypów skóry
- Możliwy do wykonania o każdej porze roku

 

Face To Face divider

REGULAMIN PROJEKTU METAMORFOZY

§ 1 Postanowienia ogólne

1.FHU TERCET Małgorzata Szwed, Jacek Szwed, Ewa Szwed sc z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórska 24 , 41-200 Sosnowiec, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6442854989 (dalej „Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej” lub „Organizator”) jest organizatorem castingu związanego z akcją metamofrozy, realizowaną przez Organizatora.

2. Celem castingu, o którym mowa w ust. 1 powyżej (dalej „Casting”) jest wyłonienie  3 osób, które będą bohaterami cyklu Metamorfozy poświęconego metamorfozie twarzy z zastosowanie zabiegów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.

3. Casting będzie prowadzony od momentu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do momentu wyłonienia 3 osób, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 04 września 2023 roku do dnia 24 września 2024.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Castingu

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym regulaminem. Takie osoby po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”).

2. Pracownicy Kosmetycznego Instytutu Face to Face oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zamiar udziału w Castingu mogą zgłaszać osoby posiadające widoczne i istotne defekty estetyczne w obrębie twarzy.

§ 3 Przebieg Castingu

1. Udział w Castingu polega w szczególności na wypełnieniu przez zgłaszającą się osobę formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie www.facetoface-instytut.pl , social mediach tj : Instagram, Facebook w którym osoba zgłaszająca się udziela odpowiedz na zadane pytania.

2. Organizator powoła 3 osobowe Jury (dalej „ Jury” ), które w głosowaniu, zwykłą większością głosów spośród wszystkich Uczestników Castingu dokona wyboru 3 osób.

3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaną zaproszeni na własny koszt we wskazane przez Jury miejsce, w celu odbycia konsultacji kosmetologicznej i lekarskiej. Kryterium kwalifikacji Uczestnika do udziału w metamorfozie będzie przede wszystkim wygląd twarzy oraz rodzaj problemów natury estetycznej oraz pozytywne wskazanie medyczne do wykonania planowanych zabiegów kosmetologiczno-lekarskich z najlepszym efektem estetycznym i medycznym.

 

4. Konsultacje oraz zdjęcia próbne odbędą się w Sosnowcu, w siedzibie placówki , w terminie wskazanym przez Organizatora.

5. Zgłaszając swój udział w Castingu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przyjazd do wskazanego przez Organizatora miejsca na własny koszt oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej z udziałem Uczestnika, we wskazanym przez przedstawicieli Organizatora terminie.

§ 4 Zobowiązania Uczestnika

1. Zgłaszając się do udziału w Castingu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w metamorfozy, celem wzięcia udziału w metamorfozie, Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania stosownej umowy obejmującej wyrażenia zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska, wizerunku i głosu, stworzonych przez Niego w Audycji utworów i przedmiotów praw pokrewnych, dokonywanie adaptacji i montażu zdjęć oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu wyprodukowania Audycji oraz innych audycji i przekazów, a także rozpowszechnianie ich w postaci materiałów audiowizualnych fotograficznych i filmowych, wykonanych podczas realizacji Audycji oraz ich rozpowszechniania i promocji szczególnie w mediach społecznościowych i innych przekazach w zakresie określonym w ust. 2-3 poniżej oraz innych zgód związanych z wykorzystaniem wizerunku, głosu Uczestnika oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych.

2. Z dniem zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania sublicencji, uprawniającej do korzystania ze Zdjęcia na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, jak również wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika (w tym w szczególności utrwalonego na Zdjęciu), w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, w związku z Audycją i/lub Castingiem oraz innymi audycjami tworzonymi i/lub rozpowszechnianymi przez Organizatora, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, a także promocji Audycji i/lub Organizatora, w zakresie określonym w ust. 3 poniżej. Organizator jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Zdjęć i Klipu oraz do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, a także włączania Zdjęcia do innych dzieł, w tym utworów audiowizualnych, w tym w celu promocji Organizatora, jego towarów i usług, Audycji oraz innych podmiotów, ich towarów i usług.

3. Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 1 i 2 są nieograniczone czasowo i terytorialnie (tzn. dotyczą terytorium Polski i wszystkich innych państw) i odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo.

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publicznego wykonania,

f) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

g) wystawiania,

h) wyświetlania,

4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do Zdjęcia i korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu, w tym za Zdjęcie, oraz za ewentualne szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie związane z ich wykorzystywaniem, jak również naruszenie przepisów prawa.

6. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób na Zdjęciu reklamować lub promować jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.

7. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika, w przypadku zakwalifikowania go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych uczestników  jest FHU TERCET Małgorzata Szwed, Jacek Szwed, Ewa Szwed sc z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórska 24 , 41-200 Sosnowiec. Dane uczestników Castingu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu i rozstrzygnięcia Castingu.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację przez Uczestnika Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego, jak również w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii – odrębna zgoda.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez FHU TERCET Małgorzata Szwed, Jacek Szwed, Ewa Szwed sc z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórska 24 , 41-200 Sosnowiec do zakończenia Castingu.

4. FHU TERCET Małgorzata Szwed, Jacek Szwed, Ewa Szwed sc z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórska 24 , 41-200 Sosnowiec będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5. FHU TERCET Małgorzata Szwed, Jacek Szwed, Ewa Szwed sc z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórska 24 , 41-200 Sosnowiec może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez FHU TERCET Małgorzata Szwed, Jacek Szwed, Ewa Szwed sc z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórska 24 , 41-200 Sosnowiec, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do FHU TERCET Małgorzata Szwed, Jacek Szwed, Ewa Szwed sc z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórska 24 , 41-200 Sosnowiec